Mình có ưu điểm gì?


Cuối năm, làm cái tổng kết những ưu điểm trong tính cách của bản thân để mà phát huy. Khuyết điểm thì cũng có nhiều lắm, vì mình cũng là con người thôi mà, nhưng ông bà ta có câu “tốt khoe, xấu che”, nên thôi, khuyết điểm của mình thì để người khác lên…