Trở lại Sài Gòn


Sài Gòn đối với tôi giống như bàn tay của Phật Tổ Như Lai, mà tôi chính là Tôn Ngộ Không ưa thích bay nhảy, nhưng dù có bay cao, bay xa tới đâu, thì khi nhìn lại, vẫn thấy mình đang ở trong lòng Sài Gòn. Tôi nghĩ, mình đã viết, và cả chụp…