“Cho” cũng cần phải học


Thiết nghĩ, việc cho người ăn xin, cho người nghèo, cho người yếu thế hơn, cũng cần phải học. Vì “của cho không bằng cách cho”. >> Thái độ đối với tiền>> Lạm bàn về đám cưới Đã nghi thì không cho, đã cho thì không nghi Khi bạn nhìn thấy một kẻ yếu thế…