Để đức lại cho… mình


Mình tin vào Phật giáo, nhưng không phải là Phật giáo của những triết lý quá sâu xa đến mức không hiểu được. Mà mình tin vào những điều vẫn xảy ra hàng ngày với con người. Trong đạo Thiên Chúa, người ta nói rằng Đức Mẹ Maria đồng trinh. Câu hỏi đặt ra ở…