Sự thay đổi của một con người


Trước giờ hay nghe về người đã làm thay đổi cuộc đời tôi, cuốn sách đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi, câu nói đã làm thay đổi bản thân tôi, nhưng đối với mình, dường như chẳng có gì có sức ảnh hưởng lớn để làm thay đổi bản thân cả. Mà những…