Nhạc Trịnh và những chuyến độc hành


Trong nhiều bài hát do nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sáng tác, mình nhận thấy có những câu từ (không biết vô tình hay hữu ý) mà nhắc đến sự dịch chuyển, đến việc đi,… Có thể là vô tình, mà cũng có thể là hữu ý, bởi nhạc Trịnh thường chất chứa những triết…