Đi, tiền đâu mà đi hoài thế?


“Tiền đâu mà đi hoài?” Khi mà bạn đặt ra câu hỏi trên thì bạn đã chưa đúng ở một điểm: chưa chắc đi hoài thì cần có nhiều tiền. Lấy thực tiễn của bản thân, việc đi chơi của mình được phân ra làm ba loại: – Đi chơi xa Sài Gòn và vượt…