Điều ước cho mùa thu (9)


Tình yêu như sợi dây… “Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống” (Sưu tầm). >> Điều ước cho mùa thu (8) >> Điều ước cho mùa thu (7) Trước sinh nhật của A một ngày,…