Bạn có kế hoạch gì cho tương lai?


“Bạn có kế hoạch gì cho tương lai? Bạn sẽ là ai trong 5 năm, 10 năm nữa?”. Mình sợ những câu hỏi như thế này, không thích chúng vì không biết phải trả lời sao. Cuộc sống vốn khó lường, không ai biết trước ngày mai. Bạn có biết chắc trong 10 phút, 5…