Viếng chùa Bà Thiên Hậu, Sa Đéc


Chùa Bà Thiên Hậu ở Sa Đéc có tên đầy đủ là Thất Phủ Thiên Hậu cung, hay còn được gọi là Thiên Hậu Miếu, hay đơn giản là chùa Bà. >> Mùa hè, đến làng hoa Sa Đéc ngắm… cây >> Sa Đéc, đến để “cảm” Chùa “do nhóm người Hoa của tỉnh Phúc Kiến ở Sa Đéc…