“Nhớ giữ liên lạc!”


Những gì dám chắc mình làm được, tôi thường mới dám hứa. Và đứng trước câu nói “Nhớ giữ liên lạc” trong một cuộc chia tay nào đó, như chia tay đồng nghiệp, chia tay bạn cùng phòng, chia tay bạn cùng trường… tôi thường không biết ứng xử sao, không biết nên gật đầu…