Tình Hội An


Trăng không sáng bằng đèn lồng đỏ Hội đêm nay anh ngỏ cùng em Đợi ngày kết tóc se duyên Đèn treo đỏ rực đưa thuyền rước dâu.